Sadržaj
 
 

 
Knjige

KNJIŽEVNA KRAJINA, broj 1, 1996. Banja Luka

Nove knjige

IZGRAĐENI I ODNEGOVANI STIHOVI

(DUŠKA VRHOVAC: "S OBE STRANE DRINE",
ZADUŽBINA PETAR KOČIĆ, BANJA LUKA-BEOGRAD, 1995.)

Nova knjiga Duške Vrhovac "S obe strane Drine" tematsko-motivski se razlikuje od njenih dosadašnjih pesničkih knjiga. Pitanje identiteta je ključno pitanje kojim se bavi Duška Vrhovac u svojoj novoj pesničkoj zbirci, koja se sastoji iz dva dela. U prvom delu su pesme, a u drugom dva prozna priloga, u dobroj meri dokumentarna, koji na neki način dopunjuju prvi deo. Obe ove skupine, koje doduše mogu da stoje i odvojeno jedna od druge, u tematsko-motivskom su saglasju i čine celinu.

U dvadesetak pesama, koliko sadrži prvi deo knjige, Duška Vrhovac na lirski relevantan način, izgrađenim i odnegovanim stihom, artikuliše neke aktuelne teme nacionalnog sadržaja, dok drugi deo ima dokumentarnu fakturu i u tom smislu, zbog svoje autentičnosti, posebnu vrednost. Tako su se lično i kolektivno našli jedno naspram drugog, dijalog lirskog subjekta sa kolektivnim bićem naroda.

Pesnička slika je u središtu lirskog doživljaja sveta Duške Vrhovac i sve komponente pesničke strukture konstituisane su i grupisane oko lirske slike. Pesnička slika je stožerna komponenta koja drži na okupu sve druge delove pesničke strukture. Realno i irealno su spleteni i pesnikinja se trudi da razluči jedno od drugog, san od nesna, stvarno od netsvarnog. U poeziji se uostalom, nikada i ne zna šta je stvarnost, a šta san, jer se san i stvarnost prepliću, preobraćaju jedno u drugo, izmiču definisanju i ne mogu se odgonetnuti. Egzistencijalna teskoba i zebnja su karakteristični za doživljaj sveta ove naše senzibilne pesnikinje.

Ako je u ranijim pesničkim knjigama Duške Vrhovac ("San po san", 1986; "S dušom u telu", 1987; "Godine bez leta", 1988; "Glas na pragu", 1990) karakteristična bila izvesna egzistencijalna teskoba, lirski doživljaj sveta i metafizičke upitanosti pred tajnama sveta i života, knjigu "S obe strane Drine" odlikuju konkretni sadržaji, opora životna zbilja, tamna stvarnost i "teški" sadržaji života. Ako u njenim ranijim pesmama najvećim delom preovlađuje pojedinačno, lično, estetsko, u novoj knjizi Duške Vrhovac u prvom planu je etično, nacionalno, opšte i moralno. Nove pesme ove pesnikinje imaju jedno naglašeno emocionalno i senzitivno lirsko jezgro, što je i razumljivo kada se ima u vidu ne samo njihova tematsko-motivska osnova nego da poezija u jednom trenutku postaje kako estetski, tako i duboko moralni čin.

Miroslav Egerić je u predgovoru knjige "Godine bez leta" istakao "potresnu istinitost" njene poezije. Od lirskih ispovednih pesama u njenim prvim pesničkim zbirkama, u knjizi "Godine bez leta" pesnikinja pravi zaokret i njena stvaralačka interesovanja okreću se prema opštim nacionalnim temama i sadžajima, tako da zvuk njenih pesama postaje sonorniji i mukliji. U knjizi "Glas na pragu" Duška Vrhovac se za trenutak ponovo vraća intimnom svetu i ispisuje knjigu lepih ljubavnih pesama koje predstavljaju neku vrstu unutrašnjeg preispitivanja, lirskog presudjivanja i misaonog zrenja. Stih je spolja miran, sveden, bez suvišnog nakita, ali bremenit značenjima i sadržajima.

Knjiga "S obe strane Drine" nadovezuje se nekim svojim sadržajima na knjigu "Godine bez leta". Dok je u prethodnoj knjizi bila karakteristična kosovska tema, zbegovi i stradanje srpskog naroda, u svojoj novoj knjizi Duška Vrhovac se bavi tragičnim položajem u kome se našao srpski narod posle raspada komunističke Jugoslavije. Srpski narod u bivšim jugoslovenskim republikama, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, vodi ogorčenu borbu za slobodu i goli opstanak. Duška Vrhovac je uspela da na relevantan umetnički način napiše knjigu patriotskih stihova koji, kako je to sama lepo iskazala, predstavljaju ne samo traganje za identitetom nego i potvrdu tog identiteta – ne samo svog, ličnog i pesničkog, nego i identiteta svog nesrećnog i stradalnog naroda. Dokumentarnom prozom, autentičnim razmišljanjem Krajišnika, pesmama koje pevaju, Duška Vrhovac je upotpunila svoj patriotski venac stihova i objedinila dokumentarno i umetničko.

Slobodan RAKITIĆ

Nazad